Photobank

Black - necked Grebe (Podiceps nigricollis)

Other photos of the sort: "Black - necked Grebe"

 Libor Votoček